Zakład Geologii

Oferuje prace w zakresie:

 hydrogeologii:

 • projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne regionalne i lokalne, na potrzeby obiektów górniczych, ujęć wód podziemnych oraz składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dokumentacje zasobowe;
 • analizy problemów hydrogeologicznych w górnictwie;
 • operaty wodnoprawne;
 • analizy wpływu obiektów hydrotechnicznych (zapory, stopnie piętrzące, zbiorniki wodne) na stosunki wodne;
 • analizy lokalnych i regionalnych warunków hydrogeologicznych;
 • modelowanie hydrogeologiczne;
 • oceny oddziaływania na środowisko wodne obiektów mogących zanieczyszczać wody podziemne oraz obiektów górniczych;
 • hydrogeologiczne aspekty budowy, funkcjonowania i likwidacji zakładów górniczych;
 • rozpoznawanie hydrogeologicznych możliwości budowy składowisk odpadów w wyrobiskach górniczych oraz budowy podziemnych magazynów;
 • monitoring wód podziemnych i powierzchniowych;
 • analizy stosunków hydrodynamicznych i hydrochemicznych wód podziemnych;
 • nadzór i dozór nad pracami geologicznymi w zakresie hydrogeologii;
 • oceny stanu zagrożenia radiacyjnego od wód i osadów;
 • badania laboratoryjne i terenowe parametrów hydrogeologicznych skał i osadów;
 • prognozy hydrogeologiczne dopływów do szybów, wyrobisk górniczych;
 • prace projektowe z zakresu budowy ujęć wód podziemnych, studni, otworów hydrogeologicznych, systemów odwodnień;
 • prace wspomagające określające warunki hydrogeologiczne w rejonie złóż.

prospekcji i eksploracji:

 • analizy światowych trendów i tendencji w gospodarce surowcami mineralnymi;monitoring rynku metali nieżelaznych oraz zagranicznych projektów eksploracyjnych;
 • opracowywanie projektów prac geologicznych, dokumentacji wynikowych i raportów dotyczących złóż metali nieżelaznych oraz obszarów perspektywicznych na świecie;
 • kompleksowa obsługa realizacji koncesji geologicznych;
 • gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów GIS/SIP;
 • opracowywanie trójwymiarowych, geologicznych modeli złóż;
 • modelowanie rozkładów parametrów złożowych z wykorzystaniem metod geostatystycznych;
 • szacowanie zasobów złóż z zastosowaniem technologii geoinformatycznych;
 • ocena materiałów geologicznych i informacji rynkowych pod kątem możliwości inwestycyjnych na świecie;
 • tworzenie i ocena planów eksploracyjnych i eksploatacyjnych złóż;
 • przegląd i ocena technologii eksploracyjnych, stosowanych przez firmy górnicze i eksploracyjne  na świecie;
 • analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych z zakresu geologii i górnictwa;
 • nadzór inwestorski nad realizacją prac prospekcyjnych i eksploracyjnych;
 • prace dotyczące zagospodarowania obiektów pogórniczych na cele geoturystyki i turystyki przemysłowej. 

geologii stosowanej:

 • prace projektowe i dokumentacyjne z zakresu poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin użytecznych (pospolitych i podstawowych);
 • usługi konsultingowe na etapie planowania i projektowania inwestycji geologiczno-górniczych, w tym z zakresu prawa geologiczno-górniczego;
 • opracowywanie projektów prac geologicznych,
  dokumentacji wynikowych i raportów dotyczących złóż metali nieżelaznych oraz obszarów perspektywicznych w Polsce;
 • projektowanie inwestycji złożowych wraz z analizą ich opłacalności;
 • opracowywanie raportów dotyczących złóż metali nieżelaznych i perspektywicznych obszarów mineralizacji w kraju;
 • ocena materiałów geologicznych pod kątem możliwości inwestycyjnych w kraju;
 • rozpoznawanie złóż i opracowywanie strategii racjonalnej gospodarki złożami kopalin;
 • geologiczne aspekty budowy, funkcjonowania i likwidacji zakładów górniczych;
 • prace dokumentacyjne i badawcze z zakresu geologii złożowej, petrografii, tektoniki i sedymentologii;
 • preparatyka materiału geologicznego (preparaty do badań w świetle przechodzącym i odbitym, zgłady, preparaty mikrosondowe);
 • badania petrograficzne i mineralogiczne z wykorzystaniem mikroskopii optycznej;
 • nadzór i dozór nad pracami geologicznymi i górniczymi;
 • prace studialne dotyczące możliwości powiększenia bazy zasobowej rud miedzi w obszarach prognostycznych i perspektywicznych LGOM;
 • wykonywanie projektów prac geologicznych;
 • wykonywanie dokumentacji geologicznych;
 • wyceny informacji geologicznych;
 • obliczanie zasobów i strat w ramach projektów zagospodarowania złóż;
 • inwentaryzacja środowiskowa i ocena środowiskowa obszarów objętych pracami geologicznymi.


Współdziałanie Zespołów  w obszarach:

 • współpracy z europejskimi oraz światowymi instytucjami i organizacjami reprezentującymi przemysł  wydobywczy;
 • realizacji prac problemowych w ramach
  programów i akcji ogłaszanych przez Komisję Europejską;
 • prowadzenia krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej w ramach sieci naukowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych;
 • ubiegania się o środki finansowe na badania oraz realizację projektów badawczych i rozwojowych;
 • przygotowywania publikacji i publikowania wyników badań w czasopismach technicznych oraz naukowych z dziedzin objętych zakresem prac.


kierownik: dr Magdalena Worsa-Kozak
e-mail: mworsa@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78 12 247 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl