Zakład Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej

Zakład Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej, który powstał
w KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe stanowi odpowiedź na potrzebę poprawy kultury bezpieczeństwa, wypracowania jednolitych wymagań w odniesieniu do pracowników w zależności od problematyki warunków środowiska pracy i jej charakteru oraz podniesienia kompetencji w zakresie pracy zespołowej, umiejętności przywódczych, prewencji wypadkowej i chorobowej oraz ergonomii pracy. Zakład zajmuje się również szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną pracowników, dostosowaną do specyfiki pracy i obciążenia zawodowego.

 

Oferta usług świadczonych przez Zakład Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej obejmuje:

Badania i ekspertyzy w zakresie:

 • uwarunkowań psychologicznych związanych ze środowiskiem pracy;
 • poprawy kondycji zdrowotnej pracowników (zdrowie pracownicze
  w ujęciu holistycznym);
 • środowiska organizacji pod kątem klimatu i kultury bezpieczeństwa;
 • zachowań probezpiecznych i prozdrowotnych;
 • poprawy jakości szeroko rozumianej opieki zdrowotnej pracowników;
 • pomiaru poziomu stresu psychospołecznego w miejscu pracy
  i formułowania wytycznych co do sposobów jego ograniczenia.

 

Ponadto zajmujemy się:

 • standaryzacją i nadzorem metodologicznym nad prowadzonymi badaniami ilościowymi i jakościowymi w obszarze psychologii stosowanej;
 • opracowywaniem programów ukierunkowanych na zmianę postaw pracowników na prozdrowotne i probezpieczne;
 • prowadzeniem prac badawczych w zakresie zmęczenia i ergonomii pracy;
 • formułowaniem wytycznych co do sposobów ograniczenia stresu psychospołecznego w miejscu pracy na podstawie przeprowadzonych badań;
 • projektowaniem kastomizowanych programów wsparcia dla pracowników;
 • opracowywaniem programów zdrowotnych dla pracowników
  z uwzględnieniem obciążenia pracą, zjawiska zmęczenia oraz ergonomii pracy;
 • realizacją wdrożeń dotyczących postaw pracowniczych w zakresie zachowań probezpiecznych i profilaktyki zdrowotnej;
 • prowadzeniem szkoleń z zakresu kompetencji radzenia sobie ze stresem
  w grupach narażonych na działanie czynników stresogennych;
 • przygotowaniem programu terapii i działań psychoprofilaktycznych,
  w tym w ramach leczenia uzdrowiskowego, i w powiązaniu
  z innymi formami oddziaływań leczniczych i profilaktycznych;
 • opracowywaniem programów oraz prowadzeniem szkoleń w zakresie kompetencji miękkich i profilaktyki szeroko rozumianego zdrowia.

Realizacja ww. prac oparta jest na:

 • znajomości specyfiki oraz strategii firmy - każdy projekt jest kastomizowany;
 • odpowiednio dostosowanej metodologii (triangulacja danych);
 • diagnozie potrzeb gwarantującej trafność działań;
 • monitoringu uwzględniającym wskaźniki obiektywne jak i subiektywne;
 • optymalizacji działań na podstawie pilotażu już przeprowadzonych działań;
 • ewaluacji zakończonych działań.

 

kierownik: mgr Natalia Bartosz
e-mail: n.bartosz@cuprum.wroc.pl, balneo@cuprum.wroc.pl
tel. (71) 78 12 282

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl