Usługi normalizacyjne

Komitet Techniczny nr 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud działający przy KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu oferuje opracowanie Polskich Norm z ww. zakresu. Jesteśmy Komitetem wiodącym we współpracy
z Międzynarodowym Komitetem Technicznym ISO TC 183 (rudy oraz koncentraty miedzi, cynku, ołowiu, niklu) w zagadnieniach dotyczących analiz chemicznych surowców oraz produktów wzbogacania rud metali nieżelaznych.


Opracowane przez nas normy znakomicie wspomagają systemy zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), akredytowanymi laboratoriami badawczymi (ISO/IEC 17025) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001/OHSAS). Nasza oferta obejmuje także opracowanie norm zakładowych dla potrzeb spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., o zakresie tematycznym obejmującym wskazane przez zleceniodawcę etapy produkcji i badań wymagające unormowania. Wg wymagań Polskiego Centrum Akredytacji znormalizowane metody badawcze są metodami zwalidowanymi. Na życzenie zamawiającego do opracowywanych norm wprowadzamy postanowienia zawarte w najnowszych normach międzynarodowych (ISO), europejskich (EN)
i zagranicznych.

Komitet Techniczny przeprowadza także nowelizację i wnioskuje o wprowadzenie zmian do istniejących już norm PN. W roku 2014 znowelizowaliśmy we współpracy z WUG postanowienia Polskiej Normy PN-G-03100 „Ochrona pracy w górnictwie. Warunki klimatyczne kopalń podziemnych. Wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu”, przywoływane w przepisach BHP i prawa górniczego. Wysoki poziom opracowanych norm gwarantuje reprezentatywny sześcioosobowy skład KT ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud, z udziałem przedstawicieli: Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metali Nieżelaznych, Centrum Badań Jakości z Lubina, KGHM ZANAM
z Polkowic, Centrum Innowacji Technicznych INOVA z Lubina, a także specjalistów z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu. Jesteśmy autorami kilkudziesięciu norm PN. Nasi pracownicy reprezentują KGHM Polska Miedź S.A.
w pracach innych Komitetów Technicznych opiniujących i opracowujących projekty norm ISO, EN i PN w podanych poniżej zakresach:

KT nr 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin,

KT nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie,
KT nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie,
KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych.

Pan Leszek Krawczyk (Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud) jako reprezentant KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR we Wrocławiu jest członkiem Rady Sektorowej Sektora Górnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

 

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji zleconych nam prac normalizacyjnych - poparte ponad 30 letnim doświadczeniem KGHM CUPRUM w opracowaniu norm.


Zapraszamy do współpracy.


Członkowie Komitetu Technicznego ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud

 

Lp

Członek KT

Adres do korespondencji

Telefon
Adres email

1. KGHM CUPRUM
sp. z o. o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe
53-659 Wrocław
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
0 71 781 22 01
kghm@cuprum.wroc.pl
2. KGHM Zanam S.A. 59-101 Polkowice
Ul. Kopalniana 7
0 76 847 09 05
sekretariat@kghmzanam.pl
3. Centrum Badań Jakości Sp. z o. o. 59-301 Lubin
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
0 76 746 99 00
cbj_sek@cbj.kghm.pl

4.

Instytut Metali Nieżelaznych

44-100 Gliwice
Ul. Sowińskiego 5

0 32 238 02 00
imn@imn.gliwice.pl

5.

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30

0 12 617 37 61
rektorat@agh.edu.pl

6.
INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

59-301 Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 183

0 48 767 464 110
zarzad@inova.plWykaz opublikowanych Polskich norm z zakresu działalności KT ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl