Projekty unijne

Wspólnota Europejska kładzie bardzo duży nacisk na podniesienie konkurencyjności przemysłu europejskiego, co wynika głównie z chęci sprostania głównym konkurentom jakimi są Stany Zjednoczone i Japonia. Świadomość rosnącej luki (deficytu innowacji) była bodźcem dla Wspólnoty do podjęcia konkretnych działań w celu umocnienia pozycji Europy na światowej arenie. Realizacja wspólnotowej polityki innowacyjnej wiąże się z opracowywanymi kolejno Programami Ramowymi Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji, które stanowią sumę działań i inicjatyw Wspólnoty Europejskiej ukierunkowanych na podnoszenie stopnia innowacyjności, a w ten sposób podnoszenia konkurencyjności przemysłu europejskiego.

HORYZONT 2020

 

SIMS

 
TYTUŁ PROJEKTU

Inteligentne kierowanie produkcją w górnictwie podziemnym (SIMS)

STRESZCZENIE PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie, walidacja i wdrożenie nowych technologii i rozwiązań dla przemysłu górniczego. Konsorcjum składające się z firm górniczych oraz dostawców innowacyjnych technologii, a także najbardziej szanowanych uczelni wyższych, opracuje takie systemy kierowania produkcją w górnictwie podziemnym, które umożliwią poprawę efektywności kontroli i obsługi procesów wydobycia złóż. Opracowanie, przetestowanie i demonstracja nowych i innowacyjnych technologii umożliwi eksploatację złóż szczególnie na dużych głębokościach, wspartą nowymi narzędziami zarówno planowania i zarządzania, a także parkiem zmodyfikowanych odpowiednio maszyn przeznaczonych do eksploatacji, transportu i przetwarzania surowców.

Prace członków konsorcjum w projekcie SIMS pozwolą na dalszy rozwój systemów cyfryzacji oraz automatyzacji procesów wydobycia złóż położonych na dużych głębokościach, co przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych, ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności pracy.

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM będą obejmować przeprowadzenie serii analiz numerycznych stanu górotworu w okresie wzmożonego wystąpienia wysokoenergetycznych odprężeń samoistnych w wybranych rejonach górniczych kopalń LGOM, pozwalających określić stan naprężeń, odkształceń i bezpieczeństwa w analizowanych obszarach górotworu w sytuacjach górniczych przed wystąpieniem rozpatrywanych archiwalnych wstrząsów, a także opracowanie na tej podstawie odpowiedniego sposobu strzelań grupowych prowadzących do uzyskania bardziej skutecznego niż dotychczas narzędzia prowokacji wstrząsów sejsmicznych i tym samym redukcji zagrożenia tąpaniowego. Wynikiem projektu będzie opracowanie i przetestowanie w warunkach dołowych nowych technologii prowadzenia strzelań odprężających.


UCZESTNICY PROJEKTU

Lider: Atlas Copco Rock Drills AB

Partnerzy: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Lulea Tekniska Universitet, Luossavaara-Kiirunavaara AB, Boliden Mineral AB, ABB AB , Ericsson AB , Mobilaris AB , Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen , K+S Kali GmbH , Agnico-Eagle Finland OY, IGW Europe AB


TERMIN REALIZACJI

maj 2017 r.  - kwiecień 2020 r.


KWOTA PROJEKTU

całkowita wartość projektu:         16 162 100,00 EUR

w tym budżet KGHM CUPRUM:   483 812,50 EUR


DISIRE

 
TYTUŁ PROJEKTU: Integrated Process Control based on Distributed In-Situ Sensors into Raw Material and Energy Feedstock
STRESZCZENIE PROJEKTU: Projekt DISIRE został zainspirowany obecnymi potrzebami wielu sektorów przemysłu, w tym wiodących światowych firm w przemysłach: chemicznym, metali nieżelaznych i żelaznych oraz stali. Działalność wielu tych jednostek jest zbieżna z inicjatywą SPIRE PPP oraz z jej celami. Nadrzędnym, mierzalnym celem projektu DISIRE jest unowocześnienie istniejących procesów przemysłowych dzięki wdrożeniu zasad wydajności energetycznej i surowcowej i wykorzystaniu postępu technologicznego oraz osiągnięć naukowych w obszarze Przemysłowego Systemu Kontroli Procesu (IPC). Jednym z rezultatów  projektu DISIRE będzie wykorzystanie jednego zintegrowanego systemu pomiaru w przepływie surowców w procesie produkcji. Umożliwi to uzyskanie nowej wiedzy o zmianach i procesach zachodzących podczas transportu surowca, na różnych etapach produkcji.  Przyjmując takie podejście, zintegrowany System Kontroli Procesu (IPC) będzie w stanie zoptymalizować cały proces samodzielnie bez konieczności korzystania z pomocy zewnętrznych ekspertów. Sam produkt spowoduje, że System będzie rekonfigurował wszystkie linie produkcyjne. Wyjątkowy Technologiczny Analizator Procesu (PAT) będzie w stanie zdefiniować wymagania dotyczące jakości i wydajności, co spowoduje, że po raz pierwszy zaistnieje możliwość bezpośredniej ingerencji w fizyczne właściwości tworzonego produktu w procesie przemysłowym, umożliwiając rekonfigurację systemu kontroli  linii produkcyjnej i produktu. W ten sposób cała produkcja może być w pełni zintegrowana od surowców do produktu końcowego, co pozwoli wielokrotnie rekonfigurować proces  i optymalizować działania  w oparciu o właściwości produktu. Takie podejście może być stosowane do  całego cyklu produkcyjnego w wielu procesach międzysektorowych.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: LULEA TEKNISKA UNIVERSITET
  Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. zo.o - CBR; KGHM PM S.A.; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ; ODYS SRL; LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB; SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI DI LUCCA; ELECTROTECH KALIX AB; FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS; DOW CHEMICAL IBERICA SL; ABB AB; D'APPOLONIA SPA; FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER  ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V ; G-STAT LTD; SWEREA MEFOS AB
TERMIN REALIZACJI: styczeń 2015 r. - styczeń 2018 r.
KWOTA PROJEKTU: 5 998 343,75 EUR, CUPRUM:  226 600 EUR
WIĘCEJ INFORMACJI:

Informacja o projekcie

Newsletter 1

Newsletter 2

   

BIOMORE

 
TYTUŁ PROJEKTU          

Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii                                                                                            

STRESZCZENIE PROJEKTU: Proponowana metoda odzysku metali oparta jest na podziemnym bioługowaniu rud metali, poprzedzonym właściwym udostępnieniem złóż rud tych metali.  Jej potencjalne zastosowanie mogłoby pozwolić na odzysk metali ze złóż głębokich, których eksploatacja tradycyjnymi metodami górniczymi jest obecnie niemożliwa, bądź nieopłacalna. Możliwość wykorzystania tej metody zostanie zbadana w oparciu o przeprowadzony test bioługowania metali z bloku skalnego, zlokalizowanego jednej z kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. - koordynatora projektu. Opracowany zostanie model tego procesu oraz przygotowane zostanie konsorcjum mikrobiologiczne, wykorzystane do bioługowania. Otrzymane wyniki testu zostaną zinterpretowane w formie koncepcji technologii podziemnego bioługowania rud metali w warunkach in situ., ze szczególnym uwzględnieniem apeksów środowiskowych i społecznych. 
UCZESTNICY PROJEKTU:   Lider: KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
  Partnerzy: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, MINERAL INDUSTRY RESEARCH ORGANISATION, AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, BANGOR UNIVERSITY, BUNDESANSTALT FUER GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE; BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, COBRE LAS CRUCES SA, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DMT GMBH & CO. KG, G.E.O.S.INGENIEURGESELLSCHAFT MBH; GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS; HATCH ASSOCIATES LIMITED; HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV; INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH; KEMAKTA KONSULT ABSWEDEN; KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE; KGHM KUPFER AG; MINTEK; TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG; TTY-SAATIO; UMWELT- UND INGENIEURTECHNIK GMBH DRESDEN; TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
TERMIN REALIZACJI:            luty 2015 r. - luty 2018 r.
KWOTA PROJEKTU:                    8 564 961,75 EUR
   

7 PROGRAM RAMOWY 

cordis.europa.eu/fp7/

http://www.bpk.cuprum.wroc.pl/

LAGUNA - LBNO

 
TYTUŁ PROJEKTU: Projekt pan-europejskiej infrastruktury dla wielkiego detektora dla celów opracowania teorii wielkiej unifikacji, do badań astrofizyki oraz oscylacji cząstek neutrino na długość linii bazowej
STRESZCZENIE PROJEKTU:           Celem projektu jest przygotowanie studium wykonalności i wstępnego projektu nowej podziemnej infrastruktury w zastosowaniu do trzech typów detektorów neutrino i związanych z nimi technologii, które obecnie badane są europejskich instytutach astrofizyki.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
  Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, Universitaet Bern, Universite De Geneve, Lombardi Enginnering Sa, European Organization For Nuclear Research, Jyvaskylan Yliopisto, Helsingin Yliopisto, , Oulun Yliopisto, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives, Centre National De La Recherche Scientifique, Technische Universitaet Muenchen, Universitaet Hamburg, "The Henryk Niewodniczanski Institute Of Nuclear Physics, Polish Academy Of Sciences", Narodowe Centrum Badan Jadrowych, Politechnika Wroclawska, Consorcio Para El Equipamiento Y Explotacion Del Laboratorio Subterraneo De Canfranc, Universidad Autonoma De Madri, Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas, Acciona Ingenieria Sa, "Imperial College Of Science, Technology And Medicine, University Of Durham, "The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford", The University Of Liverpool, The University Of Sheffield, Science And Technology Facilities Council, The University Of Warwick, Queen Mary University Of London, Technodyne International Limited, Alan Auld Group Limited, Rhyal Engineering Limited, Societe Francaise D Etudes Et De Realisations D Equipements Gaziers Sofregaz Sa, Agt Ingegneria Srl, "National Center For Scientific Research ""Demokritos"", "Institutul National De Cercetare -Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara ""Horia Hulubei"" (Ifin-Hh)", Universitatea Din Bucuresti, "Inter-University Research Institute Corporation, High Energy Accelerator Research Organisation", Federal State Budgetary Organization B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute
TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2011r . - sierpień 2014r .
KWOTA PROJEKTU: 4 900 000 EUR
   

PROMINE

 
TYTUŁ PROJKETU: Produkty zawierające nanocząstki z nowych źródeł surowców mineralnych w Europie
STRESZCZENIE PROJEKTU: Cele projektu jest opracowanie nowych technologii i wytworzenie innowacyjnych produktów w skali nano, otwierających nowe rynki zbytu dla produktów pochodzenia mineralnego oraz, opracowanie bazy danych dotąd nie rozpoznanych złóż surowców Europy. Baza będzie oparta na nowoczesnych rozwiązaniach GIS-owych i umożliwi planowanie w oparciu o dostępność surowców.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
  Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, GRECIAN MAGNESITE, Boliden Mineral AB;  AGC Minas de Portugal; Hellas Gold; Pyhäsalmi Mine Oy; Calduran Kalkzandsteen B.V.; WOLA Chemisch-technische Erzeugnisse GmbH; KGHM Ecoren S.A.; SELOR eeig; Kemakta Konsult AB; INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT (IRM) COMPANY LIMITED; G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH; Instytut Metali Niezelaznych; BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES; INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA; INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION; Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.; Valtion teknillinen tutkimuskeskus; LULEA TEKNISKA UNIVERSITET; Technische Universiteit Eindhoven, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE/ University of Nancy; The University of Warwick (UNI WAR); Bangor University (UNI BAN); TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG (UFREI); KWH-Mirka; GRECIAN MAGNESITE
TERMIN REALIZACJI: maj 2009 r. -  kwiecień 2013 r.
KWOTA PROJEKTU: 17 232 739,10 EUR
WIĘCEJ:

Podczas konferencji Industrial Technologies 2014 projekt ProMine otrzymał pierwszą nagrodę za efekty naukowe i komercyjne  http://www.brgm.eu/news-media/promine-wins-best-european-project-award

I2Mine

 
TYTUŁ PROJEKTU: Innowacyjne technologie dla głębokiej kopalni przyszłości wykorzystujące inteligentne narzędzia zarządzania
STRESZCZENIE PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie koncepcji umożliwiającej eksploatację złóż na większych głębokościach niż dotychczas. Wiąże się to z opracowaniem odpowiednich narzędzi planowania, zarządzania, jak i z przygotowaniem odpowiednich maszyn do eksploatacji, transportu i przetwarzania surowca, zdolnych do pracy na głębokościach poniżej 2 km.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: Luossavaara-Kiirunavaara AB
  Partnerzy: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR,  AALTO-Korkeakoulusaatio; ABB AB; Agnico-Eagle Finland OY;Boliden Mineral AB;Bucyrus Europe GmbH;Główny Instytut Górnictwa;Commodas Ultrasort GmbH;DMT GmbH & Co. KG;EuroGeoSurveys - EGS; Fraunhofer - Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V; Geodeta Ziviltechnikergesellschaft MBH; Institut National de l'Environnement et des Risques INERIS; K+S Aktiengesellschaft; Kompania Węglowa S.A.; Lulea Tekniska Universitet; BASF Construction Chemicals Europe AG; Mineral Industry Research Organization; Rheinisch-Westfaelische Techniscge Hochschule Aachen; Sandvik Mining and Construction GmbH; VSH Hagerach Test Gallery Ltd.
TERMIN REALIZACJI: listopad 2011 r. - październik 2015 r.
KWOTA PROJEKTU: 25 414 022,00 EUR
PLIKI DO POBRANIA http://www.i2mine.eu/
  Projekt I2Mine
  Ulotka

 

IRIS

 
TYTUŁ PROJKETU: Zintegrowany europejski system redukcji ryzyka w przemyśle.
STRESZCZENIE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego przez budowę systemu monitoringu oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem środowiskowym ze strony stawów osadowych oraz innych składowisk odpadów przemysłowyc. 
PARTNERZY PROJEKTU: Lider: UNIVERSITAT LINZ
  Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, Electricite de France, DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH, EGNATIA ODOS S.A., RWE Power AG, Woelfel Beratende Ingenieure GmbH, Universitat Stuttgart, Commissariat a L'Energie Atomique, Directoriate General Joint Research Centre, Instytut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Politecnico di Torino, Technische Universitat Braunschweig, Aristotelio Panepistimo Thessalonikis, MEGA Int. GmbH, Gallieria di Base del Brennero, Kozloduy NPP PLC, ICEMENERG, Risk Engineering Ltd., Ceske Vysoke Uceni Technice v Praze, Disaster Directoriate of Tolna County, ERF Production Wurzburg GmbH, BAGF, BAM, Aplica, VRVis, Universita degli Studi di Genova, University of Delft, Universidad Politecnica de Cartagena, Lulea Tekniska Universitet, Fraunhofer, CKTI-Vibroseism Co. Ltd., BARC India, Chinese Academy of Science, University of Sheffield, VCE Holding GmbH,
TERMIN REALIZACJI: październik 2008 r. - marzec 2012 r.
KWOTA PROJEKTU: 12 496 996,19 EUR
   

LAGUNA

 
TYTUŁ PROJKETU: Projekt Pan- Europejskiej infrastruktury dla Wielkiego Detektora dla celów optymalizacji Teorii Wielkiej Unifikacji oraz do badań astrofizyki neutrin.
STRESZCZENIE PROJEKTU: Celem projektu jest analiza możliwości umieszczenia na terenie kopalń rud miedzi LGOM podziemnego laboratorium dla potrzeb astrofizyki cząstek.
PARTNERZY PROJEKTU: Lider: EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
  Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, UNIVERSITAET BERN, JYVASKYLAN YLIOPISTO, OULUN YLIOPISTO, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V., TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN, "THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES", POLSKA ACADEMIA NAUK INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA, CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DEL LABORATORIO SUBTERRANEO DE CANFRANC, UNIVERSITY OF DURHAM, THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, TECHNODYNE INTERNATIONAL LIMITED, AARHUS UNIVERSITET, AGT INGEGNERIA SRL, "INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA ""HORIA HULUBEI"" (IFIN-HH)", LOMBARDI ENGINNERING SA, LOMBARDI ENGINNERING SA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
TERMIN REALIZACJI: lipiec 2008 r. - czerwiec 2011 r.
KWOTA PROJKETU: 2 456 286,30 EUR

PLIKI DO POBRANIA

Prezentacja

   

6 PROGRAM RAMOWY

 

BIOSHALE

 
TYTUŁ PROJEKTU:

Poszukiwanie zrównoważonych dróg eksploatacji rud czarnego łupka przy wykorzystaniu biotechnologii

STRESZCZENIE PROJEKTU: Program dotyczący badań nad opracowaniem zrównoważonego sposobu eksploatacji czarnych łupków przy użyciu biotechnologii. Celem projektu jest opracowanie biotechnologicznej metody przeróbki łupkowych rud miedzi i zaprojektowanie innowacyjnego modelu rozwoju działalności górniczej, uwzględniającego podejście biologiczne oraz oszacowanie wpływów środowiskowych przemysłowej eksploatacji czarnych łupków w Europie.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: GM - GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE EARTH
  Partnerzy: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UNIWERSYTET OPOLSKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND, HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, TECNICAS REUNIDAS, UNIVERSITY OF WALES, BANGOR; WARWICK UNIVERSITY, BIOLOGICAL SCIENCE; G.E.O.S. FREIBERG, INGENIEURGESELLSCHAFT MBH; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "ST IVAN RILSKI" - SOFIA; CZECH GEOLOGICAL SURVEY;

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A; TALVIVAARA COMPANY

TERMIN REALIZACJI: październik 2004 - wrzesień 2007
KWOTA PROJEKTU: 3 390 202,00 EUR
   

5 PROGRAM RAMOWY

 

LICYMIN

 
TYTUŁ PROJEKTU: Ocena cyklu życia w odniesieniu do przedsięwzięć górniczych w celu minimalizacji ilości odpadów i dla długofalowej kontroli obszarów rekultywowanych
STRESZCZENIE PROJEKTU: Projekt polega na ocenie cyklu życia w odniesieniu do przedsięwzięć górniczych w celu minimalizacji ilości odpadów i dla długofalowej kontroli obszarów rekultywowanych.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: PERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE 
  Partnerzy: ARCON MINES LIMITED; GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. 'LARCO'; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; TVX HELLAS SA OF MINES AND GOLD MANUFACTURING; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "SAINT IVAN RILSKI"; CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWE MIEDZI CUPRUM SP. Z O.O
TERMIN REALIZACJI: marzec 2000 r. - sierpień 2003 r.
KWOTA PROJEKTU: 1 922 586,00 EUR
   

CLOTADAM

 
TYTUŁ PROJEKTU: Obróbka odpadów górniczych w celu uzyskania efektywnego kosztowo i inżynieryjnie zamknięcia stawów osadowych
STRESZCZENIE PROJEKTU: Projekt polega na obróbce odpadów górniczych w celu uzyskania efektywnego kosztowo i inżynieryjnie zamknięcia stawów osadowych.
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider-SCOTT WILSON PIESOLD LTD
  Partnerzy: COPPER RESEARCH AND DESIGN CENTER CUPRUM LTD; IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE, MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA, MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE - POLISH ACADEMY OF SCIENCES, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, TRANSGOLD SA
TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2001 r. - listopad 2005 r.
KWOTA PROJEKTU: 2 433 626, 00 EUR
   

NESMI

 
TYTUŁ PROJEKTU: Sieć europejskich przemysłów wydobywczych.
STRESZCZENIE PROJEKTU: Sieć europejskich przemysłów wydobywczych
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: DEUTSCHE MONTAN TECHNOLOGIE GMBH
  Partnerzy: AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; ASSOCIATION FOR RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES; Bureau de Recherches Geologiques et Minieres; CENTRAL MINING INSTITUTE; COMITE EUROPEEN DES COMBUSTIBLES SOLIDES; COPPER RESEARCH AND DESIGN CENTER CUPRUM LTD; DBT MINING ENGINEERS GMBH; DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; DESIGN INDUSTRIAL AND ENGINEERING SERVICES; DEUTSCHE STEINKOHLE AKTIENGESELLSHAFT; EUROMINES - EUROPEAN ASSOCIATION OF MINING, METAL ORES AND INDUSTRIAL MINERALS; EUROPEAN AND INTERNATIONAL FEDERATION OF NATURAL STONE INDUSTRIES; GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. 'LARCO'; GESELLSCHAFT FUER BERGBAU, METALLURGIE, ROHSTOFF UND UMWELTTECHNIK; IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE; INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES; INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION; ITASCA CONSULTANTS GMBH; LAUSITZER UMWELT GMBH; LULEAA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; PREMOGOVNIK VELENJE, JAVNO PODJETJE ZA PRIDOBIVANJE LIGNITA D.D.; PROGEMISA S.P.A.; PUBLIC POWER CORPORATION; RAG BILDUNG GMBH; RIO TINTO PLC; ROCK MECHANICS TECHNOLOGY LTD; SCOTT WILSON PIESOLD LTD; SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA SA; SOCIETY OF MINING PROFESSORS; THE ASSOCIATION OF THE GEOLOGICAL SURVEYS OF THE EUROPEAN UNION A.S.B.L. (EUROGEOSURVEYS); THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY; THYSSEN SCHACHTBAU GMBH; UNIVERSITY OF BUCHAREST; UNIVERSITY OF LEEDS; UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "SAINT IVAN RILSKI"; UNIVERSITY OF NOTTINGHAM; URANERZBERGBAU GMBH; VOEST- ALPINE BERGTECHNIK GMBH; WARDELL ARMSTRONG LTD;WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BERGBAU E.V.
TERMIN REALIZACJI: kwiecień 2002 r. - marzec 2005 r.
KWOTA PROJEKTU: 1 999 295,00 EUR
   

LIFETIME

 
TYTUŁ PROJEKTU: Inżynieria cyklu życia struktur budowlanych i przemysłowych.
STRESZCZENIE PROJEKTU: Inżynieria cyklu życia struktur budowlanych i przemysłowych
UCZESTNICY PROJEKTU: Lider: TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
  Partnerzy: AUCHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; AMSTEIN WALTHERT AG; ARCON MINES LIMITED; ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI; ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION; ASSOCIATION FOR RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES; ASSOCIATION OF FINNISH CIVIL ENGINEERS RIL RY; BELGIAN ROAD RESEARCH CENTER; BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD; BULGARIAN BUILDING AND CONSTRUCTION CHAMBER; CARSA CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, SASpain; CENTRAL SOIL AND MATERIALS RESEARCH STATION; CHINA ACADEMY OF BUILDING RESEARCH; COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION; CONCRETE VOLUMES SWEDEN AB; CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS; COPPER RESEARCH AND DESIGN CENTER CUPRUM LTD; CT LAASTIT OYF; DANISH BUILDING AND URBAN RESEARCH; DANISH ROAD DIRECTORATE; DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE; ENERGIE DUURZAAM VZW; ESTONIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY; FEDERAL HIGHWAY RESEARCH INSTITUTE;  FEDERAL INSTITUTE FOR MATERIAL RESEARCH AND TESTING; FEDERATION DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION; FEDERATION OF THE CYPRUS BUILDING CONTRACTOR'S ASSOCIATIONS; FINNISH NATIONAL ROAD ADMINISTRATION; FINNISH REAL ESTATE FEDERATION; FINNMAP CONSULTING OY; FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.; GENERAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY S.A. 'LARCO'; GRUPO INTERLAB S.A.; GTM CONSTRUCTION S.A.; HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; HERIOT-WATT UNIVERSITY; HOCHSCHULE BREMEN; HYWEL DAVIES CONSULTANCY; IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE; INFRAMAN OY; INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES LTD; INSTITUTE OF ACCELERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS; INSTITUTE OF URBAN ENVIRONMENT AND HUMAN RESOURCES; INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ; INTERCONSULT GROUP ASA; INVESTIGATION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.; ISTITUTO GIORDANO SPA.; KUCHTAGROUP UMWELT & MANAGEMENT GMBH; LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSES; LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTIGACIONES INDUSTRIALES - FUNDACION LABEIN; LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL; MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE - POLISH ACADEMY OF SCIENCES; MINISTRY OF THE INTERIOR, PUBLIC ADMINISTRATION AND DECENTRALISATION; MINISTRY OF TRANSPORT PUBLIC WORKS AND WATER MANAGEMENT; MUNICIPAL ENTERPRISE FOR URBAN STUDIES AND DEVELOPMENT; NATIONAL BUILDING RESEARCH INSTITUTER; NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS; NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN; NETHERLANDS PAVEMENT CONSULTANTS B.V. NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUT; NORWEGIAN NATIONAL COASTAL ADMINISTRATION; NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; OBERMEYER PLANEN & BERATEN, PLANUNGSGESELLSCHAFT FUER BAU, UMWELT, VERKEHR AND TECHNISCHE AUSRUESTUNG MBH; OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LTD; PAUL D. THOMPSON; RAKLI - THE FINNISH ASSOCIATION OF BUILDING OWNERS AND CONSTRUCTION CLIENTS; RIO TINTO PLC;  ROAD AND BRIDGE RESEARCH INSTITUTE; SBS BYFORNYELSE S.M.B.A.; SERVICIOS Y OBRAS CANARIOS S.A.; SKANSKA TEKNIK AB; SP SWEDISH NATIONAL TESTING AND RESEARCH INSTITUTE; SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE; SWEDISH NATIONAL ROAD ADMINISTRATION; SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE; TALLINN TECHNICAL UNIVERSITY; TAYLOR WOODROW CONSTRUCTION LTD; TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH; THE ICELANDIC BUILDING RESEARCH INSTITUTE; TRANSPORT RESEARCH CENTRE; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN; UNIVERSITAET KARLSRUHE (TECHNISCHE HOCHSCHULE); UNIVERSITAET KARLSRUHE (TECHNISCHE HOCHSCHULE); UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES OF SOUTHERN SWITZERLAND; UNIVERSITY OF DUNDEE; UNIVERSITY OF GAEVLE; UNIVERSITY OF LJUBLJANA; UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LILLE; VILLA REAL LTD; VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY; WARDELL ARMSTRONG LTD
TERMIN REALIZACJI: czerwiec 2002 r. - lipiec 2005 r.
KWOTA PROJEKTU: 1 264 559,00 EUR

Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii.

STRESZCZENIE PROJEKTU

Proponowana metoda odzysku metali oparta jest na podziemnym bioługowaniu rud metali, poprzedzonym właściwym udostępnieniem złóż rud tych metali.  Jej potencjalne zastosowanie mogłoby pozwolić na odzysk metali ze złóż głębokich, których eksploatacja tradycyjnymi metodami górniczymi jest obecnie niemożliwa, bądź nieopłacalna. Możliwość wykorzystania tej metody zostanie zbadana w oparciu o przeprowadzony test bioługowania metali z bloku skalnego, zlokalizowanego jednej z kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. – koordynatora projektu. Opracowany zostanie model tego procesu oraz przygotowane zostanie konsorcjum mikrobiologiczne, wykorzystane do bioługowania. Otrzymane wyniki testu zostaną zinterpretowane w formie koncepcji technologii podziemnego bioługowania rud metali w warunkach in situ., ze szczególnym uwzględnieniem apeksów środowiskowych i społecznych. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU:                              Lider                   KGHM POLSKA MIEDZ SA

Partnerzy              TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, MINERAL INDUSTRY RESEARCH ORGANISATION, AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, BANGOR UNIVERSITY, BUNDESANSTALT FUER GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE; BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, COBRE LAS CRUCES SA, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DMT GMBH & CO. KG, G.E.O.S.INGENIEURGESELLSCHAFT MBH; GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS; HATCH ASSOCIATES LIMITED; HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV; INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH; KEMAKTA KONSULT ABSWEDEN; KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE; KGHM KUPFER AG; MINTEK; TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG; TTY-SAATIO; UMWELT- UND INGENIEURTECHNIK GMBH DRESDEN; TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY

 

TERMIN REALIZACJI:                                       luty 2015r. – luty 2018r.

 

KWOTA PROJEKTU:                        8 564 961,75 EUR

 

 

 

 

 

 

7 PROGRAM RAMOWY

 

 

LAGUNA - LBNO

 

 

TYTUŁ PROJEKTU                          Projekt pan-europejskiej infrastruktury dla wielkiego detektora dla celów opracowania teorii wielkiej unifikacji, do badań astrofizyki oraz oscylacji cząstek neutrino na długość linii bazowej

 

STRESZCZENIE PROJEKTU:                          Celem projektu jest przygotowanie studium wykonalności i wstępnego projektu nowej podziemnej infrastruktury w zastosowaniu do trzech typów detektorów neutrino i związanych z nimi technologii, które obecnie badane są europejskich instytutach astrofizyki.

 

UCZESTNICY PROJEKTU:                              Lider                EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH

Partnerzy           Kghm Cuprum Sp. Z O.O. Cbr, Universitaet Bern, Universite De Geneve, Lombardi Enginnering Sa, European Organization For Nuclear Research, Jyvaskylan Yliopisto, Helsingin Yliopisto, , Oulun Yliopisto, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives, Centre National De La Recherche Scientifique, Technische Universitaet Muenchen, Universitaet Hamburg, "The Henryk Niewodniczanski Institute Of Nuclear Physics, Polish Academy Of Sciences", Narodowe Centrum Badan Jadrowych, Politechnika Wroclawska, Consorcio Para El Equipamiento Y Explotacion Del Laboratorio Subterraneo De Canfranc, Universidad Autonoma De Madri, Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas, Acciona Ingenieria Sa, "Imperial College Of Science, Technology And Medicine, University Of Durham, "The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford", The University Of Liverpool, The University Of Sheffield, Science And Technology Facilities Council, The University Of Warwick, Queen Mary University Of London, Technodyne International Limited, Alan Auld Group Limited, Rhyal Engineering Limited, Societe Francaise D Etudes Et De Realisations D Equipements Gaziers Sofregaz Sa, Agt Ingegneria Srl, "National Center For Scientific Research ""Demokritos"", "Institutul National De Cercetare -Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara ""Horia Hulubei"" (Ifin-Hh)", Universitatea Din Bucuresti, "Inter-University Research Institute Corporation, High Energy Accelerator Research Organisation", Federal State Budgetary Organization B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute

BIOMORE

Lider                   KGHM POLSKA MIEDZ SA

Złożone wnioski do KIC w 2017 roku

Głównym celem projektu będzie opracowanie nowatorskiego system pomiarowego niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej z wykorzystaniem szumu sejsmicznego do monitorowania 3D deformacji mas skalnych.  System ten umożliwia w sposób automatyczny prowadzenie ciągłych pomiarów drgań z odpowiednia dynamiką w zakresie niskich częstotliwości. Istotnym powodem zainteresowania metoda niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej jest nieskomplikowany pomiar,
a zwłaszcza brak potrzeby stosowania aktywnego źródła fal sejsmicznych.

A Master 2 eduction project dedicated to mining activties in EU

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl