Laboratorium Badań Materiałowych

Oferta usług:

 • Badania (ekspertyzy) stanu technicznego konstrukcji obudów wyrobisk górniczych w tym w szczególności: obudów szybów, tuneli, zbiorników retencyjnych i podsadzkowych, lunet podsadzkowych, kanałów wentylacyjnych itp.
 • Monitoring zachowania się obudowy kotwowej i stropu wyrobisk z wykorzystaniem sond ekstensometrycznych i kotew oprzyrządowanych pod kątem weryfikacji doboru obudowy.
 • Badania stanu kotew mocujących zbrojenie w konstrukcjach betonowych, żelbetowych oraz murowych.
 • Badania jakości rur podsadzkowych oraz podsadzki.
 • Badania fizykomechanicznych właściwości skał, betonu i gruntów oraz innych materiałów konstrukcyjnych - naturalnych i antropogenicznych, w warunkach zróżnicowanych obciążeń, a w szczególności:
  • badania własności fizycznych (gęstość, porowatość, nasiąkliwość, rozmakalność);
  • badania własności wytrzymałościowych i deformacyjnych (ściskanie, ścinanie, rozciąganie, zginanie) w warunkach złożonych stanów naprężeń (stan jedno- i trójosiowy do ciśnień 200 MPa);
  • wyznaczanie kryteriów niszczenia skał i ocenę ich skłonności do tąpań - opinie rzeczoznawcy;
  • wyznaczanie kompletnych charakterystyk mechanicznych obejmujących stany przed- i pozniszczeniowe;
  • badania modelowe zachowania się filarów skalnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych;
  • badania gruntu dla potrzeb klasyfikacji w tym oznaczenia: składu granulometrycznego, podstawowych cech fizycznych, granic konsystencji, kapilarności czynnej i biernej, zawartości części organicznych, oznaczenia gęstości właściwej szkieletu gruntowego;
  • badania parametrów zagęszczalności gruntów w tym oznaczenia: wilgotności optymalnej w aparacie Proctora, minimalnej i maksymalnej gęstości nasypowej gruntów sypkich;
  • badania parametrów odkształcalności gruntów (ściśliwości) w edometrze;
  • badania parametrów wytrzymałości gruntów: badania w aparacie bezpośredniego ścinania (prod. ZAN Kraków).

Stosowane metody:

 • Badania stanu technicznego konstrukcji obudów szybów dokonywane pod kątem oceny parametrów wytrzymałościowych materiału obudowy realizowane są metodą nieniszczącą, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultradżwiękowej i sklerometrycznej, z procedurą skalowania metod nieniszczących badaniami próbek pobranychz konstrukcji obudowy. Wyżej wymienione metody badawcze posiadają akredytację nr AB 726 Polskiego Centrum Akredytacji PCA w Warszawie.

 • Stosowana metodyka badań zachowania się obudowy kotwowej i stropu wyrobisk bazuje na rozwiązaniach opracowanych przez firmę Strata Control Technology. Badania kotew mocujących zbrojenie realizowane są w oparciu o własną metodykę badawczą, zweryfikowaną badaniami laboratoryjnymi oraz obiektowymi.

 • Badania gruntów metodami znormalizowanymi (PN-88/B-04481:1988).
 • Badania własności fizycznych materiałów podsadzkowych pochodzenia naturalnego i przemysłowego oraz badania stanu rurociągów podsadzkowych prowadzone są w oparciu o metodykę określoną obowiązującymi normami oraz instrukcjami wewnętrznymi. Stosowane metody badawcze posiadają akredytację nr AB 726 Polskiego Centrum Akredytacji PCA w Warszawie.

Posiadane uprawnienia:

Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy przyznawane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonania badań i opinii w zakresie:

 • wydawania opinii na temat doboru obudowy szybów oraz wlotów do szybów, a w zakładach wydobywających węgiel kamienny - doborze obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30 m2;
 • określania aktualnego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami złoża (pokładu) lub jego części z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, właściwości geomechanicznych pokładu oraz badania skał stropowych dla celów zaliczania złoża i pokładu do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami;
 • określania klas stropu i spągu złoża rud miedzi w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi dla celów związanych z zaliczeniem złoża do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami;
 • doboru obudowy kotwowej na podstawie wyznaczonych własności geomechanicznych skał oraz klas stropu dla potrzeb doboru tej obudowy w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi.

 

Dysponujemy następującym wyposażeniem:

 • zestaw ultradźwiękowy do nieniszczących badań betonów oraz murów,
 • sklerometry typu M i N, w tym również sklerometry z cyfrową obróbką wyników pomiarów do badań betonów;
 • defektoskop ultradźwiękowy GE USM 35 XS,
 • georadar Mala CX;
 • betonoskop Olson Instruments CTG-1TFSW-ST;
 • betonoskop Proceq Tico;
 • betonoskop ACSYS UK1401M SURFER;
 • wiertnica spalinowa z napędem hydraulicznym;
 • sondy ekstensometryczne, zestawy kotew oprzyrządowanych;
 • grubościomierz ultradźwiękowy, cyfrowy, firmy Krautkramer;
 • zestaw eodometrów i przyrządów do badania wodoprzepuszczalności;
 • maszyna wytrzymałościowa typu Compact 1500 wyposażona w zestaw do rejestracji ściśliwości;
 • komora klimatyzacyjna firmy Ernst Votach;
 • sztywne maszyny wytrzymałościowe firmy Walter+Bai typu S 1500 D i DP 100 S;
 • maszyna wytrzymałościowa firmy Amsler typu 200 D79;
 • maszyna wytrzymałościowa firmy VEB Lipsk typu ZD-40;
 • agregat ciśnieniowy firmy Walter+Bai typu PA-HD 2000 z komorą typu TZ-2000 do badań trójosiowych;
 • zestaw maszyn z narzędziami diamentowymi do obróbki skał i przygotowania próbek do badań;
 • zestawy rejestrujące do prowadzenia pomiarów parametrów drgań na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach górniczych;
 • aparat bezpośredniego ścinania;
 • płyta VSS;
 • mechaniczny aparat Proctora;
 • edometr;
 • podstawowy sprzęt do badań laboratoryjnych właściwości fizycznych gruntów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą w zakresie badań. Są one realizowane w Laboratorium Zakładu Budownictwa Podziemnego i Badań Materiałowych, w wyspecjalizowanej pracowni badawczej, wyposażonej w profesjonalną aparaturę pomiarowo-badawczą. Działalność laboratorium jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i spełnia wymagania norm europejskich PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001 w zakresie zarządzania i ochrony środowiska oraz normy PN EN 17025 dotyczącej jakości prowadzonych badań. Wysokie kwalifikacje kadry oraz doświadczenie zawodowe, zdobyte i pogłębiane w trakcie prawie 40 lat istnienia laboratorium, gwarantują wysoką jakość wykonywanych przez nas badań, potwierdzoną certyfikatem uzyskanym w Polskim Centrum Akredytacji.

 

Dokumenty do pobrania:


kierownik: mgr inż. Dorota Nitek
e-mail: d.nitek@cuprum.wroc.pl
tel.: (071) 78 12 281

Siedziba laboratorium:
ul. Pracka 3
54-066 Wrocław


 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl