Archiwum 2012

"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

Nr 4 (65) / 2012

Tytuł: Problematyka gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego w projekcie MIN-NOVATION

Autorzy: Marek Cała, Anna Ostręga

Strony: 5-19

Słowa kluczowe: odpady wydobywcze, odzysk, przepisy prawa, innowacyjne technologie, Program Regionu Morza Bałtyckiego, Min-Novation

Streszczenie: W artykule przedstawiono genezę i główne założenia projektu Min-Novation realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 wspólnie z partnerami z Estonii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski. Pokazano ideę współpracy oraz wybrane rezultaty prawie dwuletniej realizacji projektu, a także ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego oraz środowiska.


Tytuł: Gospodarowanie odpadami wydobywczymi w Polsce - wybrane zagadnienia w świetle przepisów

Autor: Mariusz Dyka

Strony: 21-43

Słowa kluczowe: odpady, odpady wydobywcze, masy ziemne lub skalne, odzysk, przepisy

Streszczenie: W artykule przedstawiono prawne i formalne ramy warunkujące prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi w Polsce. Omówiono problem identyfikacji odpadów wydobywczych spośród innych substancji powstających w procesach poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż. Poruszono zagadnienie wykorzystania wytworzonych odpadów wydobywczych, jako najbardziej zalecanego sposobu postępowania z nimi. Wskazano też istotne zmiany w stosowaniu przepisów o odpadach wydobywczych, obowiązujące od dnia 1 maja 2012 r.

 

Tytuł: Odpady wydobywcze z górnictwa miedzi w Polsce – bilans, stan zagospodarowania i aspekty środowiskowe

Autor: Izabela Kotarska

Strony: 45-63

Słowa kluczowe: odpady wydobywcze, skała płonna, odpady z flotacji rud miedzi, odzysk odpadów, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Streszczenie: W artykule przedstawiono bilans odpadów wydobywczych pochodzących z eksploatacji rud miedzi w Polsce, ich charakterystykę oraz aspekty środowiskowe wynikające z aktualnego stanu zagospodarowania tych odpadów. Z analizy wynika, iż  aktualnie wytwarzanymi odpadami są skała płonna (w ilości około  4 mln Mg/rok) oraz odpady z flotacji rud miedzi w ilości do 28 mln Mg/rok. Na nieczynnych  OUOW zdeponowanych jest  ponad 174 mln Mg odpadów wydobywczych.

Pełna wersja artykułu - plik do pobrania

 

Tytuł: Charakterystyka wybranych katastrof składowisk odpadów poflotacyjnych

Autor: Justyna Adamczyk

Strony: 65-78

Słowa kluczowe: składowiska odpadów poflotacyjnych, katastrofy obiektów geotechnicznych, Barahona, El Cobre, Sgorigrad, Stava, Merriespruit, Los Frailes, Kolontár

Streszczenie: Składowiska odpadów poflotacyjnych należą do największych budowli geotechnicznych. W porównaniu z innymi obiektami inżynierskimi, budowle te w znacznie większym stopniu zagrażają otaczającemu środowisku. Fakt ten potwierdzają liczne katastrofy tych obiektów, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego stulecia. W publikacji opisano kilka przykładów katastrof tych składowisk, które powstały w różnych miejscach oraz w różnym czasie i spowodowane były czynnikami takimi jak: trzęsienie ziemi (Chile - Barahona, 1928 i El Cobre, 1965), upłynnienie odpadów w wyniku intensywnych opadów (Bułgaria, Sgorigrad 1966), błędy projektowe (Włochy, Stava 1985), przelanie upłynnionych odpadów (Południowa Afryka, Merriespruit 1994), utrata stateczności podłoża (Hiszpania, Los Frailes 1998) czy nieodpowiednia konstrukcja składowiska (Węgry, Kolontár 2010). 


Tytuł: Odpady z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, jako materiały do produkcji kruszyw mineralnych

Autorzy: Krzysztof Galos,  Jarosław Szlugaj

Strony: 79-93

Słowa kluczowe: kruszyw odpady powęglowe, kruszywa mineralne, produkcja kruszyw, innowacyjne technologie mineralnych

Streszczenie: W kopalniach węgla kamiennego powstają dwa główne typy odpadów – odpady górnicze pochodzące z robót przygotowawczych i udostępniających oraz odpady przeróbcze powstające w wyniku procesów wzbogacania węgla. W artykule scharakteryzowano obecny stan produkcji kruszyw dla budownictwa hydrotechnicznego i drogowego na bazie odpadów powęglowych, a także zaprezentowano innowacyjne technologie produkcji kruszyw na bazie tych odpadów, zastosowane w ostatnich latach m.in. w firmie Haldex S.A. oraz w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

 

Tytuł: Metody zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu składowisk odpadów poflotacyjnych rud miedzi na środowisko w Polsce i w Szwecji

Autor: Anna Szczęch

Strony: 95-102

Słowa kluczowe: rekultywacja odpadów poflotacyjnych, górnictwo miedzi, odpady flotacyjne, AMD

Streszczenie: Podczas procesu wzbogacania rudy miedzi powstają odpady flotacyjne składowane w osadnikach, które niekorzystnie wpływają na środowisko. W celu zminimalizowania tego wpływu oraz nadaniu im nowych funkcji poddaje się je procesom rekultywacji. W artykule przedstawiono sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na otoczenie wybranych czynnych, jak również nieczynnych już osadników w Polsce oraz w Szwecji.


"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

Nr 3 (64) /2012

 

Tytuł: Zintegrowany system zarządzania produkcją w górnictwie odkrywkowym (eng.)

Autorzy: Dragan Bogunovic, Vladislav Kecojevic

Strony: 5-14

Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, produkcja, zużycie energii, konserwacja, wskaźniki funkcjonowania, technologie informacyjne

Streszczenie: Artykuł prezentuje Zintegrowany System Zarządzania Produkcją (IPMS - Integrated Production Management System), który został zaprojektowany dla odkrywkowej kopalni węgla prowadzącej działalność górniczą na południu Stanów Zjednoczonych. IPMS jest rozszerzeniem wcześniej opracowanego systemu Zintegrowanego Środowiska Danych dla Analizy i Kontroli Zużycia Energii (IDE-ACE - Integrated Data Environment for Analysis and Control of Energy Consumption), który był wykorzystywany w tej kopalni w ciągu ostatnich kilku lat. System IPMS zarządza danymi napływającymi od załogi do sprzętu górniczego i określa kluczowe wskaźniki funkcjonowania. Jest użytecznym narzędziem dla działów produkcyjnych i utrzymania ruchu w kopalni. IPMS zostanie również wdrożony w nowym projekcie typu greenfield w tej samej spółce.


Tytuł: Rola węgla kamiennego w przyszłym zaspokajaniu zapotrzebowania na energię w Południowej Afryce (eng.)

Autorzy: Kellelo C. Chabedi, Huw R. Phillips

Strony: 15-26

Słowa kluczowe: elektryczność, wydobycie węgla, eksploatacja wielopokładowa, Waterberg, Afryka Południowa

Streszczenie: Węgiel jest obecnie głównym źródłem energii wykorzystywanym przy produkcji 93% energii elektrycznej w Południowej Afryce. Przewiduje się, że do końca obecnego stulecia, zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie siedmiokrotnie, przy czym elektrownie węglowe pozostaną głównym jej źródłem, zanim nie zostanie ona zastąpiona przez energię odnawialną lub nuklearną, co jest przewidywane około roku 2075. Niniejszy artykuł analizuje, czy złoża węgla Witbank i Highveld, dostarczające obecnie 75% węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, mają wystarczająco duże zasoby, aby zaopatrywać istniejące i przyszłe elektrownie. Stwierdzono, że w ciągu 15 do 25 lat potrzebne będzie alternatywne źródło węgla kamiennego.

 

Tytuł: Licencjackie prace dyplomowe studentów górnictwa jako swoiste zarządzanie projektem  (eng.)

Autorzy: Paul Hagan, Basil Beamish, Chris Daly

Strony: 27-36

Słowa kluczowe: technika górnicza, praca dyplomowa, projekt badawczy, zarządzanie projektem

Streszczenie: Etap pisania prac dyplomowych na ostatnim roku studiów licencjackich jest najważniejszym zadaniem dla studentów na wielu uczelniach technicznych. Napisanie pracy dyplomowej jest często niezbędne do uzyskania tytułu licencjata i otwiera drogę do studiów wyższego stopnia - magisterskich i doktorskich. Stąd też jakość pracy dyplomowej (licencjackiej) może mieć znaczenie przy wyborze opcji przyszłej ścieżki kariery studenta. W artykule podkreślono strukturalne podejście do tego etapu studiów, oparte na zasadach zarządzania projektem. Studenci są tu Kierownikami Projektu, definiują cele projektu i skupiają się na osiągnięciu kolejnych jego etapów. Takie podejście doprowadziło nie tylko do uzyskania ważnych punktów zwrotnych, jeśli chodzi terminowość sporządzania prac lecz również do poprawy jakości ich wyników oraz uzyskania przez studentów bardziej satysfakcjonującego i większego doświadczenia.

 

Tytuł: EXPLORES - współpraca w zakresie szkoleń i badań na poziomie europejskim dotyczących poszukiwań i eksploatacji (eng.)

Autorzy: Eva Hartai, Janos Foldessy

Strony: 37-44

Słowa kluczowe: poszukiwanie i wydobywanie surowców, technologie górnicze, ochrona środowiska

Streszczenie: Projekt EXPLORES ma na celu rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytutami uczelni wyższych, jednostkami badawczymi i przemysłem wraz z wizją zrównoważonego zaopatrzenia w surowce w Europie. W projekcie jest 9 pełnoprawnych uczestników i 14 stowarzyszonych partnerów, głównie z Europy, ale także z Południowej Afryki i Indii. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Miskolc. Programy szkoleniowe i badawcze będą prowadzone w 15 tematach badawczych, które są skupione wokół dwóch głównych obszarów: zagadnień ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym oraz przyszłych technologii poszukiwania i wydobywania surowców.

 

Tytuł: Pierwiastki ziem rzadkich: przegląd i analiza ich wielowymiarowego światowego znaczenia (eng.)

Autorzy: Sotiris N. Kamenopoulos, Zach Agioutantis

Strony: 45-59

Słowa kluczowe: pierwiastki ziem rzadkich, geopolityka

Streszczenie: Ogólnoświatowe debaty na temat dostępu i wykorzystania surowców mineralnych dały w ostatnich latach wielowymiarowe spojrzenie na to zagadnienie. Olbrzymi ekonomiczny i technologiczny postęp w Chinach oraz w innych krajach, prowadzi do zwiększenia popytu na ważne surowce, takie jak pierwiastki ziem rzadkich (REEs - Rare Earth Elements). REEs odgrywają kluczową rolę w gospodarce efektywnie bazującej na czystej energii. Z tego powodu REEs są często nazywane „Zielonymi pierwiastkami". Światowa produkcja REEs jest obecnie zmonopolizowana przez Chiny. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone są niemal w 100% zależne od importu REEs. Luka naukowa pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi z jednej strony a Chinami z drugiej rośnie, czyniąc tym samym Chiny dominującym światowym graczem. Ostatnie analizy geopolityczne stwierdzają, że: „REEs są tak strategicznym towarem jak ropa naftowa czy żywność i takim pozostaną do końca tego wieku". Artykuł ma umożliwić wgląd i uwypuklić wielowymiarowe światowe znaczenie REEs.

 

Tytuł: Przyszłe wyzwania dla Wydziałów Górniczych, czy jesteśmy na nie gotowi? Czy mamy solidny program edukacyjny? (eng.)

Autorzy: Morteza Osanloo

Strony: 61-70

Słowa kluczowe: górnictwo na wielką skalę, wyszczuplone górnictwo, górnictwo ekologiczne, zrównoważone górnictwo

Streszczenie: W ciągu najbliższych 20-30 lat populacja ludzi osiągnie ponad 8 miliardów. Biorąc powyższe pod uwagę produkcja przemysłowa wzrośnie jeszcze bardziej niż obecnie. To oznacza, że metodą odkrywkową będą eksploatowane złoża o niższej zawartości składnika użytecznego i na coraz większej głębokości. Wybieranie złóż o mniejszej zawartości składnika użytecznego na coraz większej głębokości wymaga efektywnego usuwania skał nadkładu, w stosunku do czasów obecnych, co spowoduje usuwanie większej ilości skały płonnej i większe zmiany na powierzchni terenu. Te przewidywania wskazują, że w przyszłości wyzwaniem dla technologii górniczej będą: produkcja surowców ze złóż o niższej zawartości składników użytecznych i efektywniejsze usuwanie skał płonnych (lean mining), większe obszary zostaną zniszczone przez olbrzymie odkrywki, co będzie wymagało większego skoncentrowania się na niekorzystnym wpływie działalności górniczej na środowisko. Stąd też potrzebne będą plany rekultywacji terenów po eksploatacji górniczej (ekologiczne górnictwo lub zrównoważone górnictwo). Działalność dużych i głębszych kopalń musi być powiązana z minimalizacją kosztów (inwestycyjnych i operacyjnych) oraz minimalizacją ryzyka działalności (bezpieczne górnictwo, zdrowe środowisko pracy). Artykuł rozważa powyższe wyzwania i konsekwencje opisanych cech górnictwa dla programów edukacyjnych z zakresu technologii górniczych w ciągu następnych 20-30 lat.

 

Tytuł Realizacja studiów bazujących na projekcie w edukacji w zakresie technologii górniczej (eng.)

Autorzy: Serkan Saydam, Rudrajit Mitra

Strony: 71-82

Słowa kluczowe: górnictwo, edukacja w zakresie technologii górniczej, nauczanie oparte na projekcie

Streszczenie: Artykuł omawia przebieg dwóch kursów uczelnianych opracowanych na podstawie projektu/problemu, które prowadzone są w Szkole Inżynierii Górnictwa na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Australii w ramach programu Mining Education Australia (MEA). W oparciu o strategie realizacyjne: budowanie zespołu, narzędzia do zmiany zasad oceniania oraz oceny porównawczej, na obu kursach poprawie uległy satysfakcja jak i osiągnięcia studentów.

 

"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

Nr 2 (63) /2012

 

Tytuł: Systemy wentylacyjne w kopalniach o wysokiej zawartości uranu (eng.)

Autorzy: Derek B. Apel, Jozef K. Szymanski

Strony: 5-13

Słowa kluczowe: wentylacja, górnictwo rud uranu, radon, promieniowanie

Streszczenie:  Wszystkie kopalnie uranu w Kanadzie są położone w Zagłębiu Athabasca, a większość kanadyjskiej produkcji uranu pochodzi z dwóch podziemnych kopalni: McArthur River Mine i Rabbit Lake Mine. Trzecia niezagospodarowana jeszcze kanadyjska kopalnia uranu Cigar Lake Mine ma w przyszłości dostarczać niemal 15% światowej produkcji uranu. Jednym z najistotniejszych zagadnień w trakcie projektowania podziemnej kopalni uranu jest zaprojektowanie efektywnego systemu wentylacyjnego, który byłby w stanie obniżyć stężenie radonu poniżej dopuszczalnych norm lub zapobiec napływowi radonu do wyrobisk udostępniających. Niniejszy artykuł omawia projektowanie i rozwój systemów wentylacji w podziemnych kopalniach rud o wysokiej zawartości uranu. Artykuł przedstawia także argumenty za i przeciw w odniesieniu do stosowanych obecnie systemów wentylacji w kopalniach uranu w Northern Saskatchewan na podstawie 16-letnich doświadczeń zdobytych przez autorów w trakcie realizacji tych projektów.

 

Tytuł: Przemysł wydobywczy w Polsce (eng.)

Autorzy: Monika Hardygóra, Marek Sikora, Stanisław Ślusarczyk

Strony: 15-26

Słowa kluczowe: górnictwo, surowce naturalne, produkcja surowców

Streszczenie:  W artykule scharakteryzowano występowanie i wielkość zasobów głównych polskich kopalin w podziale na grupy surowcowe. Podano aktualną wielkość produkcji poszczególnych grup surowców oraz wielkość zatrudnienia w poszczególnych branżach polskiego górnictwa. Zwrócono uwagę na trendy rozwojowe w górnictwie w odniesieniu do sytuacji rynkowej i przekształceń własnościowych w tej gałęzi przemysłu.

 

Pełna wersja artykułu (wersja eng.) - plik do pobrania

 

Tytuł: Możliwość pomiarów radiowęgla w tlenku węgla w kopalniach węgla jako potencjalny wskaźnik pożarów w kopalni  (eng.)

Autorzy: Kray Luxbacher, Cliff Lindsay

Strony: 27-33

Słowa kluczowe: pożary w kopalniach, radiowęgiel, tlenek węgla, reakcja Boudouarda, węgiel, zroby

Streszczenie: Aktualne metody diagnozowania pożarów w niedostępnych obszarach kopalni węgla, takich jak zroby, nie zawsze są rozstrzygające. W niektórych przypadkach, trudno jest określić, czy wypadki, w których nastąpił zapłon lub tlenie się spowodowały pożar w kopalni. Bardziej rozstrzygające badanie pożaru powinno obejmować monitoring obecności radiowęgla - węgla-14, (14C) w tlenku węgla (CO). Tlenek węgla jest produkowany przy niskotemperaturowym utlenianiu węgla, jednak, skoro węgiel ma miliony lat, tlenek węgla nie będzie zawierał 14C. Jedyny węgiel, który będzie zawierał 14C z obecnych czasów, będzie to CO2 obecny w powietrzu, które jest wprowadzane do kopalni poprzez system wentylacji. Zgodnie z równowagą Boudouarda może mieć miejsce zamiana, która przekształca CO2 w CO, ale tylko w wysokich temperaturach, które mogą towarzyszyć pożarowi. Jeśli taka zamiana ma miejsce, wtedy CO będzie zawierał 14C. Obecność 14C w CO mogłaby być rozstrzygającym wskaźnikiem pożarów w obszarach zrobów. Artykuł przedstawia w zarysie przesłanki powiązane z tą teorią i analizuje wstępne metody badania obecności 14C. 

 

Tytuł: Edukacja w zakresie inżynierii górniczej w Niemczech - tradycyjny przedmiot z nowoczesnym podejściem (eng.)

Autorzy: Helmut Misho

Strony: 35-50

Słowa kluczowe: wykształcenie górnicze, Proces Boloński, magister inżynier górnictwa, magister górnictwa, absolwent górnictwa

Streszczenie: Artykuł jest przeglądem różnych programów szkolnictwa wyższego z zakresu górnictwa w Niemczech, typowych właściwości i specjalizacji oraz ich typowych i wyjątkowych cech. Omówiono kluczowe liczby, takie jak wielkość naboru w porównaniu z liczbą absolwentów, przeciętny czas trwania studiów, czy stosunek liczby magistrów do liczby absolwentów. Artykuł zwraca także uwagę na to jak dobrze przemysł górniczy w Niemczech poradził sobie z adaptacją nowych absolwentów i magistrów górnictwa.

 

Tytuł: Zastosowanie Modułów Wirtualnej Rzeczywistości w edukacji w zakresie inżynierii górniczej  (eng.)

Autorzy: Rudrajit Mitra, Serkan Saydam

Strony: 51-62

Słowa kluczowe: górnictwo, rzeczywistość wirtualna, edukacja w zakresie inżynierii górniczej

Streszczenie: Profesjonalni inżynierowie powinni umieć wykorzystać w praktyce wiedzę pobieraną na uczelni. W szczególności muszą być odpowiedzialni za interakcje pomiędzy systemami technicznymi i złożonym środowiskiem społecznym, w którym działają. Najbardziej efektywnym sposobem zdobywania takich kompetencji jest aktywne eksperymentalne uczenie się. Szkoła Inżynierii Górnictwa na Uniwersytecie w Nowej Południowej Walii, w Australii (UNSW) opracowała i rozwinęła pogłębione, interaktywne symulacje w zakresie inżynierii górniczej zarówno dla australijskiego szkolnictwa wyższego, jak i dla przemysłu wydobywczego. Artykuł omawia wkład, jaki Szkoła Inżynierii Górnictwa wniosła do edukacji poprzez pogłębione i interaktywne symulacje. Szkoła opracowała i wykorzystała zintegrowany system nauczania z zastosowaniem symulacji, aby zapewnić studentom inżynierii górniczej interaktywne kompletne narzędzie nauczania, dzięki któremu możliwe jest zdobycie doświadczenia, które nie jest osiągalne w inny sposób.

 

Tytuł: Zrównoważone zarządzanie odpadami flotacyjnymi (eng.)

Autorzy: Farshad Rashidinejad, Bahareh Asi

Strony: 63-74

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, składowisko odpadów, usuwanie konwencjonalne, usuwanie odpadów zagęszczonych, typu pasta i filtrowanych

Streszczenie: Dla kopalni składowanie odpadów flotacyjnych jest jednym z największych elementów zarządzania ryzykiem i kosztami. Zagospodarowanie odpadów z zakładów przeróbczych ma decydujące znaczenie dla powodzenia każdego projektu górniczego. Awarie obiektów do składowania odpadów flotacyjnych były przyczyną utraty życia, dewastacji środowiska, zamknięcia działalności górniczej, dramatycznych spadków wartości udziałów, a w niektórych krajach osobistej odpowiedzialności zarządu kopalni. Koncepcja zrównoważonego zarządzania odpadami flotacyjnymi, która zakłada zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska, a także ekonomiczny i społeczny, jest bardziej zgodna z wymaganiami XXI wieku. W artykule omówiono tradycyjne i alternatywne metody składowania tych odpadów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. 


Tytuł: Od systemów analitycznych do obliczeniowych: weryfikacja prognoz osiadania terenu za pomocą nowych narzędzi  (eng.)

Autorzy: Jose Saavedra-Rosas, Andrew Jarosz

Strony: 75-83

Słowa kluczowe: osiadanie terenów górniczych, funkcja wpływu, automaty komórkowe

Streszczenie: Stare przysłowie mówi "kiedy masz tylko młotek, każdy problem wygląda jak gwóźdź". W wielu przypadkach ta maksyma odnosi się do badań, działań analitycznych i możliwości modelowania oraz rozwiązywania rzeczywistych studiów przypadku. Biorąc pod uwagę szybki rozwój w zakresie postępu technologicznego nasze narzędzia opracowane w przeszłości, wcześniej czy później wychodzą z użycia. To potwierdza zasadność pytania, czy warto powracać do starych problemów i oceniać jakość rozwiązań, jakie są dostępne teraz. Autorzy rozpatrują tę kwestię na przykładzie prognozy (obliczeń) dotyczących osiadania terenów górniczych, aby zilustrować, w jaki sposób problem ten może być zweryfikowany i jak można zaktualizować stosowane metody wykorzystując nowoczesne techniki komputerowe. 

 

„CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

Nr 1 (62) /2012

Tytuł: Stan naprężenia i przemieszczenia rur mrożeniowych w procesie głębienia szybów metodą mrożeniową w technologii podwieszanej obudowy tubingowej przy zabiorach 1,5 oraz 3,0 m, (pol.)

Autorzy: Wojciech Waszewski, Sławomir Fabich

Strony: 5-18

Słowa kluczowe: głębienie szybów, metoda mrożeniowa, stan naprężeń, przemieszczenia rur

Streszczenie: W dostępnej literaturze naukowo-technicznej brak jest obliczeniowych metod wyznaczania stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń pierścienia zamrożonego górotworu w otocze-niu otworu szybowego uwzględniających współpracowanie z tym pierścieniem rur mrożeniowych. W artykule omówiono sposób oraz wyniki wyznaczenia stanu naprężeń, przemieszczeń oraz kształtu linii ugięcia rur w czasie odsłonięcia ociosów głębionego szybu. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch rodzajów gruntów: ilu stalowo-szarego i piasku mało ilastego oraz dwóch cyklogramów robót: przy zabiorze 1,5 m/d i zabiorze 3 m (2 zabiory po 1,5 m). Zastosowana metoda obliczeniowa została szczegółowo omówiona w pracy.

 

Tytuł: Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku  projektów metali nieżelaznych, (pol.)

Autorzy: mgr Cezary Bachowski,  dr hab. inż. Jan Kudełko

Strony: 19-33

Słowa kluczowe: prospekcja, eksploracja, rynek projektów geologicznych i górniczych

Streszczenie: Artykuł zawiera charakterystykę i analizę światowego rynku projektów metali nieże-laznych, ze szczególnym uwzględnieniem metali podstawowych oraz  złota, które kontynuuje dobrą passę z kolejnymi rekordami cenowymi. Przedstawiono kierunki inwestowania w obszarze prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych, uwzględniając wybrane kraje i regiony świata. W celu zaobserwowania związanych z tym okresowych zmian, przeanali-zowano ceny metali i wielkość wydatków eksploracyjnych światowych operatorów górniczych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Bessa na rynkach surowcowych, związana ze światowym kryzysem w latach 2008-2009 zakończyła się w roku 2010, kiedy finansowanie przedsięwzięć eksploracyjnych w metalach nieżelaznych wróciło do poziomu z roku 2007. Całkowite szacunkowe nakłady na poszukiwania wzrosły o 45% w stosunku do roku 2009, osiągając wartość około 11 mld $ (na podstawie danych z 2213 spółek biorących udział w badaniu Metals Economics Group). Niniejszy artykuł zawiera bieżącą ocenę i analizę trendów w okresie 2000-2010 rynku metali nieżelaznych (metale podstawowe, złoto, platynowce i tzw. inne metale), diamentów i uranu, a także jest próbą prognozy tego rynku w kolejnych latach. Zestawiono i scharakteryzowano nabycia i przejęcia oraz finansowanie na rynku pro-jektów metali podstawowych i złota.

 

Pełna wersja artykułu - plik do pobrania

 

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność biznesu w KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze dzia-łalności badawczo-rozwojowej, (pol.)

Autorzy: mgr inż. Dariusz Teodorski, mgr Jolanta Sobol-Wojciechowska

Strony: 35-47

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, działalność badawczo-rozwojowa

Streszczenie: Autorzy niniejszego opracowania formułują przesłanie, że w rozwijaniu potencjału i wartości przedsiębiorstwa (w tym także górniczego), kluczowego znaczenia - prócz zasobów materialnych - nabierają wartości niematerialne, w tym te uwzględniające aspekty związane z etyką, dbaniem o środowisko naturalne i ogólnie pojęty interes społeczny. Autorzy odpowiadają na pytanie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Prezentują kilka projektów badawczo-rozwojowych, które realizowane są aktualnie w KGHM Polska Miedź S.A. i świadczą o tym, że Spółka podejmuje działania niematerialne, odpowiedzialne społecznie.

Tytuł: Dr Tadeusz Zastawnik – postać niezwykła

Autorzy: Dr Piotr Kijewski

Strony: 62-49

Streszczenie: Artykuł ten jest wspomnieniem o doktorze Zastawniku i moich refleksjach z okresu krótkiej współpracy, kiedy był dyrektorem Cuprum, a także z późniejszych kontaktów. Jest skromnym wyrazem pamięci, szacunku i podziwu jaki żywię do śp. Tadeusza Zastawnika.

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl